Jednotnou platformou pro komunikaci se zákonnými zástupci při distančním nebo smíšeném vzdělávání je elektronický informační systém Bakaláři – Komens. Zde využíváme části Zprávy a Nástěnka.

Zřízené žákovské Google účty budou využívány pouze pro nástroje on-line výuky (Google Učebna, Google Formuláře, Google Meet videokonferce ad). Neslouží pro komunikaci se zákonnými zástupci.

Při asynchronní distanční výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Pro tento druh výuky mohou být využívány nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k poskytování zpětné vazby.

Při synchronní on-line výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím komunikační platformy Google Meet v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu. Synchronní on-line výuka bude postupně realizována během měsíce listopadu.

Zákonní zástupci žáků, kteří nemají pro distanční výuku k dispozici žádné technické vybavení či připojení k internetu, mohou na tomto formuláři požádat o zapůjčení.