Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 je základní škola právním subjektem s postavením příspěvkové organizace. Základní škola v Zastávce sídlí v budově školy postavené v roce 1932. V roce 1960 byla postavena přístavba a v roce 1992 provedena generální oprava.

Kapacita: kapacita Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace činí od 1. září 2019 440 žáků a kapacita školní družiny, jež je její součástí, činí 120 žáků.

Zřizovatel školy: zřizovatelem školy je obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČO 488399. Statutárním zástupcem je starosta pan Petr Pospíšil, Lípová 422, Zastávka.

Ředitel školy: ředitelem školy byl na základě konkurzního řízení ke dni 1. 9. 2007 jmenován Ing. Zdeněk Strnad. Zřizovatel školy potvrdil v roce 2018 toto jmenování i na další funkční období.

Další vedoucí pracovníci školy: statutární zástupce ředitele je Mgr. Petr Pečenka; zástupce ředitele a preventistou sociálně-patologických jevů je Mgr. Radka Bochníčková.

Výchovná poradkyně: Mgr. Alžběta Lukasová.


Všechny druhy a typy škol, které škola zahrnuje:
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
 je úplnou základní školou s plně organizovaným I. i II.stupněm ZŠ. Součástí základní školy jsou tři oddělení školní družiny.

Datum zařazení do sítě škol:
Základní škola byla zařazena do sítě škol 27. 3. 1997. Identifikátor zařízení je 600 111 172.

Škola sdružuje základní školu s identifikačním číslem zařízení IZO: 102 191 387 a školní družinu s IZO: 118 300 288.

Vytiskni stránku