Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“

logo

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborné učebny ZŠ Zastávka (Dílny). Projekt je navázán na klíčové kompetence technické a řemeslné obory. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám dotčeného objektu, pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Dále bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a úpravy WC. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Zastávka, a to prostřednictvím realizace modernizace odborné učebny pro výuku praktických činností v návaznosti na rozvoj klíčové kompetence technické a řemeslné obory. Dalším cílem je zajištění bezbariérovosti prostřednictvím pořízením schodolezu a úpravy WC.

Projekt „Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen ZŠ Zastávka“ je spolufinancován Evropskou unií.


Polygram

„PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.
Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.
Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících základních a středních škol, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“.
Délka trvání: od 1. prosince 2017 do 30. srpna 2020.
Klíčová aktivita KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:

  1. M-kabinety
  2. Podpora matematické čtenářské gramotnosti
  3. M-portál
  4. M-dílny pro učitele matematiky
  5. M-kroužky
  6. M-exkurze
  7. M-tábory
  8. M-soustředění
  9. M-konference

Tyto M-aktivity realizuje JCMM, z. s. p. o.

Bližší informace naleznete na stránkách JCMM.

Vytiskni stránku