Zahajovací třídní schůzky (pro všechny zákonné zástupce společně v dané třídě) se uskuteční v pondělí 5. září 2022 od 16.30 v kmenových třídách. Na těchto třídních schůzkách svým podpisem potvrdíte, že jste byl/a seznámen/a se školním řádem a informační brožurou (naleznete na webu v rubrice Ke stažení).

Mezi základní potřeby zákonných zástupců patří znalost uživatelského jména a hesla do informačního systému Bakaláři. Od školního roku 2022/2023 nebude papírová forma žákovských knížek a informace o studiu (hodnocení žáků, klasifikace a jiná sdělení) zjistí zákonní zástupci v IS Bakaláři.

Pro rok 2022/2023 budou generována nová hesla do IS Bakaláři a zákonní zástupci je obdrží na zahajovací třídní schůzce 5. září 2022.

Pro omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole bude nově sloužit Omluvný list. Bližší informace obdrží zákonní zástupci také na zahajovací třídní schůzce. Nebude-li se možné se na zahajovací třídní schůzku dostavit, předá informace třídní vyučující dítěti v zalepené obálce.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že ve dnech 1. až 9. září 2022 bude upraven rozvrh tříd (zkráceno vyučování dle aktivit ve třídách – podrobné informace podají třídní vyučující v IS Bakaláři).