Vážení zákonní zástupci žáků VI. C, KHS nás požádala, abychom vám předali informaci viz níže (měli byste také obdržet systémovou SMS ohledně karantény)…

KHS – informace rodičům

Je nutné se řídit těmito pokyny:

Karanténní opatření stanovené ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 5 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Povinnost podrobit se karanténě a případně RT-PCR testování se vztahuje nově i na osoby plně očkované proti onemocnění Covid-19.

Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 5 dnů, tedy do pondělí 21. 2. 2022 včetně (dle data posledního kontaktu).

KHS osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény. Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a).

Karanténa se nenařizuje osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19, prodělaly onemocnění Covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní doba izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.