Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Mimořádná situace

 

nadpisy šedou barvou – všeobecné informace k mimořádné situaci
titulek zelenou barvou – informace k domácí přípravě žáků

 

>>

Organizace aktivit pro 1. stupeň

Vážení rodiče,
pro všechny děti, které jste přihlásili na dříve zveřejněném formuláři k docházce od 25. května 2020,

se nám podařilo zajistit rozdělení do skupin pro dopolední, popř. odpolední aktivity.
Ve středu 20. května 2020 jste obdrželi e-mail s informacemi o skupině, vyučujícím, učebně a nástupu do školy.

Pokud jste e-mail neobdrželi, informujte nás co nejdříve.

V pondělí 25. května 2020 se dítě dostaví s čestným prohlášením ve stanovený čas před budovu školy.

Aktivity dětí rozdělených do skupin se nebudou řídit standardním rozvrhem jednotlivých tříd!
Dítě si s sebou vezme dvě roušky, psací potřeby a sešit na poznámky.

Pomůcky na další dny budou určeny vyučujícími v jednotlivých skupinách.


>>

Pravidla a organizace docházky žáků 1. stupně
Vážení zákonní zástupci žáků 1. stupně přihlášených k docházce od 25. 5. 2020,
seznamte se prosím důkladně s pravidly a organizací docházky
ke stažení zde
.

Při nástupu dítěte do školy je povinností předat podepsané
„ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“
.

>>

Informace k docházce žáků 1. stupně

Ve středu 20. 5. 2020 budou zveřejněny
pravidla docházky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020.

Všichni přihlášení žáci budou rozděleni do skupin (informace obdrží zákonný zástupce e-mailem).
Z technických a organizačních důvodů není možné rozdělit žáky do skupin pouze dle tříd a třídního vyučujícího.

>>

Možnost docházky žáků prvního stupně od 25. května 2020
Vážení zákonní zástupci žáků naší školy,
chtěli bychom vás vyplněním tohoto formuláře

požádat o závazné sdělení, zda vaše dítě bude od 25. května 2020 navštěvovat školu.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol

na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná.

Zároveň však není možné povolit účast žákům,

které zákonný zástupce k docházce nepřihlásí na formuláři do 18. května 2020 do 18.00 hodin.

Jsme limitováni pokyny MŠMT:
-> Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15

a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
-> Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
-> Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
-> Tělesná výuka bude zakázána.
-> Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální místními podmínkami
-> V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky,

nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby.
Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti,
ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

_______________________________________________________________________

Jídelna gymnázia prozatím NEBUDE POSKYTOVAT OBĚDY ŽÁKŮM,

jídlo si musí žáci vzít ráno s sebou!


Podrobnější informace k rozdělení do skupin, organizaci dopoledních i odpoledních aktivit,

přebírání a vyzvedávání dětí a hygienickým podmínkám sdělíme na webu školy nejpozději 22. května 2020.

Pokud by nebylo možné z technických, organizačních či personálních důvodů
zajistit docházku všech přihlášených dětí,
bude nutné uplatnit kritérium pro docházku – věk dítěte.


>>

Pravidla a organizace docházky žáků 9. ročníků
Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníků přihlášených k docházce od 12. 5. 2020,
seznamte se prosím důkladně s pravidly a organizací docházky
ke stažení zde.

Při nástupu dítěte do školy je povinností předat podepsané

„ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“.

>>

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ve 2. pololetí školního roku 2019/2020
1. hodnoceny budou všechny předměty.
2. při hodnocení předmětů budeme přihlížet:

  • k hodnocení za první pololetí,

  • k hodnocení za druhé pololetí – ke známkám, které žáci obdrželiběhem docházky do školy za období od 1. 2. 2020 do 11. 3. 2020,

  • u profilových předmětů, u nichž byly zadávány úkoly pro domácí přípravu,

může aktivní přístup k distančnímu vzdělávání pozitivně ovlivnitvýsledné hodnocení založené na předchozích dvou bodech.
3. při hodnocení budeme brát ohled na zjištěné rozdílné

sociální i technické zázemí žáků při distančním vzdělávání.

>>

Informace k úplatě za školní družinu
Ředitel školy žádá zákonné zástupce dětí navštěvujících ŠD,
aby pozastavili hrazení úplaty za školní družinu
od měsíce dubna do odvolání.

Případné přeplatky úplaty budou vyúčtovány po skončení mimořádných opatření.

>>

Zápis do ZŠ (aktualizováno 19. 3. 2020)
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády:
1. zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
2. pokud je to možné
, upřednostňujeme podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
(datová schránka, email s elektronickým podpisem),
3. případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme období od 1. 4. do 30. 4. 2020.

Ke stažení:
KOMPLETNÍ INFORMACE K ZÁPISU
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
DOTAZNÍK K ZÁPISU PRO RODIČE DĚTÍ NENAVŠTĚVUJÍCÍCH MŠ

>>

Informace k přijímacímu řízení
Připravili jsme pro rodiče dětí připravujících se na přijímací zkoušky
výňatek z dopisu ministra školství k novému zákonu o přijímacím řízení
ke stažení zde.

>>


Instrukce pro rodiče k domácí přípravě žáků
Na nástěnce v systému Komens byly zveřejněny
podrobné instrukce k zadávání domácí přípravy.

>>


Informace ke stravnému v jídelně gymnázia
Ředitel gymnázia ž
ádá zákonné zástupce dětí, aby pozastavili hrazení stravného od měsíce dubna do odvolání.

>>

Nabídka školního psychologa
Na nástěnce v systému Komens naleznete nabídku našeho školního psychologa.

>>


Přístup ke školním pomůckám v budově ZŠ

Pokud žáci zapomněli v budově školy (ve skříňkách) školní pomůcky,
může je pouze zákonný zástupce vyzvednout po telefonické domluvě.

>>

Přihlašování do IS Bakaláři
Na webové stránce zszastavka.bakalari.cz se lze přihlásit do informačního systému školy.
Je nutný uživatelský účet a heslo. Zákonní zástupci obdželi při nástupu dítěte do školy.

Pokud jste zapomněli heslo, vyžádejte si je na e-mailu zs@zastavka.cz. Uveďte v textu mailu uživatelské jméno!

Pokud nemáte k dispozici už ani uživatelské jméno ani heslo,
musíte zažádat na zs@zastavka.cz o vygenerování nových přístupových údajů:
v textu mailu uveďte žáka, třídu, mobilní kontakt.
Následně obdržíte zaheslovaný dokument s novými přístupy
a na mobilní číslo přes SMS heslo k dokumentu.

>>

Informace k domácí přípravě žáků
V systému Bakaláři je spuštěn komunikační systém Komens.
Sledujte
Nástěnku v tomto systému, kde budeme především uveřejňovat nejnovější informace.

Sdílení úkolů a zadání pro domácí přípravu žáků bude probíhat od pondělí 16. března 2020.
Zadání domácí přípravy na jeden týden naleznete v
Přijatých zprávách.


>>

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: ke stažení zde


Na základě mimořádného opatření MZ ČR se od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáku v základních školách.
Základní škola bude pro žáky uzavřena.
Doba trvání opatření – do odvolání!
Sledujte webové stránky školy, kde vás budeme informovat.

>>Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky